Bộ Tài chính-Bộ Tài chính không ủng hộ kiến nghị của các ông lớn ô tô