động đất-Động đất kèm tiếng nổ ở Yên Bái, người dân lo lắng