Xã hội

Những trường hợp nào không được đăng ký cấp biển số xe, có gửi hồ sơ cũng bị trả về?

Theo quy định thì có 2 trường hợp này người dân sẽ không được phép đăng ký biển số xe, ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 quy định 02 trường hợp không được cấp đăng ký, biển số xe. Cụ thể:

1. Hồ sơ xe không đảm bảo thủ tục theo quy định; Xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật, xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung hoặc xe đục số máy, số khung hoặc đục số máy hoặc đục số khung;  Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Đặc biệt, đối với xe tranh chấp dân sự, xe có vị trí lắp đặt biển số gây khó khăn cho người quan sát và không đúng các quy định khác của pháp luật cũng thuộc trường hợp không được cấp đăng ký và biển số xe.

Những trường hợp nào không được đăng ký cấp biển số xe, có gửi hồ sơ cũng bị trả về?

Ngoài ra, 08 trường hợp thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe theo quy định tại điều 23 Thông tư 24/2023/TT-BCA.

1. Xe hỏng không sử dụng được, bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

2. Xe hết niên hạn sử dụng, không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật.

3.  Xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ, chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

4. Xe nhập khẩu miễn thuế hoặc xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất, chuyển quyền sở hữu hoặc tiêu hủy.

5. Xe đăng ký tại các khu kinh tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.

6. Xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển.

7. Xe tháo máy, khung để đăng ký cho xe khác.

8. Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền số máy, số khung bị cắt, hàn, đục lại, tẩy xóa hoặc cấp biển số không đúng quy định.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 58/2020/TT-BCA thì có 11 trường hợp bị thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số xe. 

Hiền Lê (SHTT)
https://sohuutritue.net.vn/nhung-truong-hop-nao-khong-duoc-dang-ky-cap-bien-so-xe-co-gui-ho-so-cung-bi-tra-ve-d183013.html